predoi

Nume / Prenume PREDOI GABRIEL
Adresă(e) Splaiul Independenţei, nr. 105, sector 5, Bucureşti, cod postal 0050097, România
Telefon 0040214011111 Mobil: 0755070410; 0744647326
Fax 0040214119869
E-mail gabrielpredoi@yahoo.com
Naţionalitate Română
Data naşterii 18 mai 1955
Experienţa profesională 34 ani
Perioada 2008 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Decan
Activitati si responsabilitati principale

-planifica, organizează, coordonează, controlează şi răspunde de întreaga activitate a instituţiei, în condiţiile realizării unui management eficient şi de calitate; reprezintă şi angajează instituţia în raporturi cu persoanele fizice şi juridice, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale

Numele angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară
Tipul activităţii Invatamant universitar/ Cercetare, concepţie, gestiune şi implementare programe de dezvoltare instituţională
Perioada 2002 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Conducător de doctorat
Activitati si responsabilitati principale – planifica, organizează şi coordonează activitate de cercetare a doctoranzilor
Numele angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
Tipul activităţii Invatamant universitar/ Cercetare în medicina veterinară
Perioada 1986 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic: Asistent universitar (1986-1991) / Şef lucrări (1991-1999) / Conferenţiar (1999-2002) / Profesor (2002 – prezent)
Activitati si responsabilitati principale – activitate didactică de predare curs Anatomia comparata a animalelor domestice la studentii din anii I si II– lucrari practice– cercetare în domeniu
Numele angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară
Tipul activităţii Invatamant universitar / Cercetare
Perioada 2000 – prezent
Funcţia sau postul ocupat 2000 – prezent Director general (CVO)
Activitati si responsabilitati principale Activitati si responsabilitati principale – planifica, organizează, coordonează, controlează şi răspunde de întreaga activitate a Directiei Generale Sanitare Veterinare, în condiţiile realizării unui management eficient şi de calitate;– reprezintă instituţia pe probleme tehnice în raporturi cu persoanele fizice şi juridice, precum şi in relatii inter-institutionale internationale
Numele angajatorului Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Agenţia Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Sănătate Animală (2001-2004)/ Autoritatea Nationala   Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (2004-prezent)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitati de management la nivel central in sectorul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor
Perioada 1985-1986
Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar, cercetător ştiinţific Laboratorul de Patologia Rumegătoarelor şi cabalinelor, ICVB Pasteur, Bucureşti
Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare ştiinţificăParticipare la proiecte de cercetare ştiinţifică
Numele şi adresa angajatorului ICVB Pasteur, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare şi producţie, sector medical veterinar 
Perioada 1980-1985
Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar, Laborator Patologie nespecifică şi Laborator Patologia Rumegătoarelor şi cabalinelor Şef Compartiment Patologie ovină în cadrul Laboratorului de Patologia Rumegătoarelor şi cabalinelor
Activităţi şi responsabilităţi principale Diagnostic anatomopatologic, bacteriologic şi micologic; Cercetare ştiinţifică; Coordonarea echipei de bază; Planificare şi organizare; Întocmirea de rapoarte de activitate, rapoarte ştiinţifice ale programelor si temelor de cercetare din cadrul compartimentului si laboratorului coordonat
Numele şi adresa angajatorului I.C.V.B. Pasteur, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Diagnostic, cercetare, expertiză de diagnostic şi expertiză medico-legală veterinară, sector medical veterinar
Perioada 2004 – 2006
Funcţia sau postul ocupat Project leader pentru Proiectul Phare: „Strengthening the capacity to manage the veterinary acquis. Improvement of capabilities at central and regional and county level to enforce and observe the new harmonized veterinary norms”.
Activităţi şi responsabilităţi principale – coordonarea activitatii de implementare si armonizare legislativă a României, în domeniul sanitar-veterinar
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Agriculturii
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management de proiect, sector medical veterinar
Perioada Funcţia sau postul ocupat  2009-2011; 2010-2013; 2014-2015Director proiect / Manager proiecte POSDRU
                   Activităţi şi responsabilităţi principale Director al proiectului „Cercetări comparative privind vascularizaţia şi inervaţia cervico-cefalică la rumegătoarele mici” (CNCSIS, contract 1096/2009, cod proiect ID_1324) (2009-2011)Manager pentru proiectul „Educatie universitara la nivel european în domediul medicinei veterinare- contract POSDRU/86/1.2./S/63654 (2010-2013)Manager pentru proiectul „Integrarea pe piata muncii a studentilor din invatamantul superior medical veterinar – stagii de pregatire practica” -contract POSDRU/90/2.1./S/63915 (2010-2013)Manager pentru proiectul „Student azi! Profesionist mâine! – Îmbunătățirea procesului de Proiect” -POSDRU/160/2.1./S/139928 (2014-2015)Manager pentru proiectul „Îmbunătățirea calității sistemului național de învățământ superior în conformitate cu schimbările societății bazate pe cunoaștere și cu dinamica pieței muncii”-Proiect POSDRU/155/1.2/S/139950 (2014-2015)
Numele şi adresa angajatorului Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice UniversitareUniversitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară BucureştiAM- POSDRU
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare, sector medical veterinar
Perioada din 2015 –
Funcţia sau postul ocupat Membru al Consiliului de Acreditare – RENAR
Activităţi şi responsabilităţi principale Contract de prestări servicii privind acţiuni specifice procesului de acreditare în domeniul acreditarii sau alte domenii conexe, in conformitate cu cerinţele Renar
Numele şi adresa angajatorului RENAR, Calea Vitan nr. 242, sector 3
Tipul activităţii sau sectorul de activitate organism naţional de acreditare unic, in temeiul OG 23/ 2009 şi in baza prevederilor Regulamentului (CE) nr.765/2008, care funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei.
Perioada 2008 – 2010
Funcţia sau postul ocupat Expert de cercetare
Activităţi şi responsabilităţi principale Expert în proiectul de cercetare „Studii de epidemiologie moleculară în echinococoza/hidatidoza la om şi animale în sudul şi nord-vestul României; program strategic şi de management a bolii (ECHINOROM)” – (grant PNCDI 2 – Parteneriate, nr. 52-161/2008)
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, B-dul Mărăşti, nr. 59, sect. 1, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare, sector medical veterinar
Educaţie şi formare  
Perioada 2013
Calificarea / diploma obţinută Certificat de atestare a competentelor profesionale in domeniul stiinte militare, informatii si ordine publica – Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul”, Facultatea de Informatii, Colegiul Naţional de Informaţii
Perioada 2004 – 2005
Calificarea / diploma obţinută Diploma de formare specializată în Administraţie Publică, destinat Înalţilor Funcţionari Publici
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Administraţiei şi Internelor – Institutul Naţional de Administraţie
Perioada 1990 – 1999
Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
Perioada 1975-1980
Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor-medic veterinar
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Institutul Agronomic “Nicolae Bălcescu” Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară
Perioada 1970-1974
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Liceul teoretic Salcia, jud. Teleorman (1970-1972), Liceul teoretic nr. 1 Roşiorii de Vede, jud. Teleorman (1972-1974)
Calificări postuniversitare    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Certificat de absolvire pentru ocupaţia (competenţe comune) de consilier orientare privind cariera – Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale/ Min. Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului- Organizat de SC Stef Management Consulting SRL (2013)

– Certificat de absolvire Program pentru Manager (15.11-21.12.2010) proiect organizat de USAMV-CPPI. Certificat 203/13.05.2011 (2011)

– Certificat de absolvire cursuri de formare continua, specializarea Management universitar organizat de ASE Bucuresti. Certificat 31/28.07.2011 (2011)

– Diploma absolvire “Programul de perfectionare profesionala destinat personalului implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare medicale veterinare cu scopul perfectionarii competentelor in elaborarea si dezvoltarea de curricule” (2010)

– Diploma absolvire curs “Sistemul de management al calitatii conform cerintelor ISO 9001:2008”. Diploma 4104/19.03.2010 (2010)

– Diploma absolvire curs “Auditul sistemului de management al calitatii”. Diploma 3652/25.06.2007 (2007)

– Diploma absolvire curs “Managementul calitatii conform standardelor ISO 9000”. Diploma 3447/07.05.2007 (2007)

– Diploma de formare specializata in administratie publica pentru absolvirea “Programului de formare specializata in administratie publica destinata inaltilor functionari publici” organizat de Ministerul Administratiei si Internelor – Institutul National de Administratie. Diploma 170/2006 (2006)

– Certificat de expert tehnic si consulting in agricultura. Expertiza tehnica si consultanta in agricultura.

– Certificatul de Perfectionare a Personalului din Agricultură Bucureşti – Băneasa (1991)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Engleza     B2   B2   B2   B2   B2
Franceza     C2   C2   C2   C2   C2
  Competenţe şi abilităţi sociale -prin natura profesiei si a functiilor indeplinite, ma adaptez rapid la toate situatiile, lucrand in conditii foarte bune in echipa– cunoaşterea profundă şi obiectivă a propriei personalităţi, echilibru, încredere în sine, spirit de observaţie, perseverenţă;-calităţi de comunicare persuasivă, scrisă şi verbală atât cu studentii, cât si cu colegii;-calităţi de raportare şi redactare;-aptitudinea de a adapta mesajele la particularităţile grupurilor ţintă;

-aptitudinea de a identifica referenţialele aplicabile domeniului de activitate specific şi de a se raporta la acestea;

Competenţe şi aptitudini organizatorice    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

– Spirit de echipă, excelent organizator al activităţii colectivelor de lucru-flexibilitate în gandire, initiativa si creativitate;-capacitate de: documentare si autoperfectionare; organizare; analiza si sinteza; lucru in echipa, dar şi independent; respectare a termenelor limită; rezistenţă la efort intelectual; anticipare a evenimentelor; adaptare la activităţi în continuă modificare;– corectitudine, disciplină şi angajament în administrarea fondurilor publice;-seriozitate, spirit dezvoltat de a întreprinde acţiuni noi şi perseverenţa de a le finaliza prin decizii adecvate şi de asumarea responsabilităţii;

– Experienţă în managementul instituţional: Decanul Facultăţii de Medicină Veterinară Bucureşti (2008 – prezent,

– Experienţă în managementul didactic si de cercetare: Coordonatorul Disciplinei de Anatomia animalelor domestice (1994 – prezent)

– Experienţă în managementul instituţional: Director general (CVO) – Directia Generală Sanitară-Veterinară – Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale (2001 – 2004);

– Experienţă în managementul instituţional: Director General – Directia Generală Sanitară Veterinară – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor – 2004 – prezent

– Experienţă în managementul proiectelor de cercetare – 1980 – prezent

– expert în domeniul anatomiei comparate la animale

-cercetator ştiinţific

-conducător ştiinţific teze de doctorat în domeniul medical-veterinar – 16 teze finalizate (Doctori în Medicină Veterinară)

– competente pentru ocupaţia (competenţe comune) de consilier orientare privind cariera

– coordonator/tutore în cadrul Academiei Române – Institutul Naţional de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu” Bucureşti – Şcoala Postdoctorală pentru Biodiversitate Zootehnică şi Biotehnologii alimentare pe baza ecoeconomiei şi bioeconomiei necesare ecosanogenezei

– preşedinte de comisie pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat din domeniu – peste 150 teze de doctorat

– referent ştiinţific în cadrul comisiilor de susţinere a tezelor de doctorat – peste 60 teze de doctorat

– membru în cadrul comisiilor naţionale şi internaţionale privind susţinerea tezelor de abilitare

în domeniu – peste 5 teze de abilitare

– membru în cadrul comisiilor privind acordarea titlului de cercetător ştiinţific I şi II

Competenţe şi aptitudini          de utilizare a   calculatorului – Tehnoredactare computerizata, prezentari Power Point, internet Explorer
Permis de conducereActivitate ştiinţifică şi de cercetare – permis de conducere autoturism, categoria B
Lucrări ştiinţifice publicateCărţi şi manuale Proiecte ştiinţifice de cercetare-dezvoltare-inovare şi POSDRU

Peste 290 lucrări ştiinţifice indexate ISI sau în baze de date internaţionale (BDI)

Peste 17 cărţi de specialitate / manuale universitare

– 10 proiecte de cercetare (PNCDI, CNCSIS, CEEX) în calitate de director sau membru în colectivul de cercetători, în ultimii 5 ani

– 6 proiecte POSDRU, din care 4 în calitate de manager/coordonator, in ultimii 5 ani

Apartenenţa la asociaţii şi organizaţii profesionale 

–   European Association of Veterinary Anatomists (EAVA), cu sediul la Veterinär Anatomicisches Institut der Universitat Zürich – membru

–   World Association of Veterinary Anatomists (WAVA), cu sediul la Cornell University, Ithaca, U.S.A.- membru

–   Colegiul medicilor veterinari din România- membru

–   Comisia naţionala pentru omologarea şi acreditarea medicamentelor şi produselor biologice de uz veterinar – presedinte

–   Colegiul director al Ministerului Agriculturii, Apelor şi Pădurilor – membru

–   Comisia de Medicină Comparată din cadrul Academiei Române – Vicepreşedinte

–   Forumul Mediteranean de Oncologie Comparată – director ştiinţific, membru fondator

–   Forumul Naţional de Oncologie Comparată – vicepreşedinte, membru fondator

–   Consiliul ştiinţific A.N.S.V.S.A – membru

–   Asociaţia Italiana pentru Animale Mici – membru

–   Comisia Medicină Veterinară din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) din Ministerul Educației Naţionale (MEN) – Președinte

  – Societatea de Medicina si Chirurgie Regenerativa – vicepresedinteConsiliul General al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) – membru– Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice – membru asociat– evaluator si tutore in cadrul Şcolii Postdoctorale pentru Biodiversitate Zootehnică şi Biotehnologii alimentare pe baza ecoeconomiei şi bioeconomiei necesare ecosanogenezei – Institutul Naţional de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu” Bucureşti – ACADEMIA ROMANA-Coordonator redactare raport de autoevaluare (SER) in conformitate cu manualul procedurilor standard de operare EAEVE anexa II. Decizia Decanului FMV Bucuresti 11/01.03.2010, 13/01.06.2010

– Coordonator redactare raport de autoevaluare al Specializarii CEPA in vederea acreditarii ARACIS. Decizia Decan FMV Bucuresti 12/12.04.2010, 33/08.04.2013

– Coordonator redactare raport de autoevaluare al Specializarii CEPA master in vederea acreditarii ARACIS. Decizia Decan FMV Bucuresti 35/13.05.2013- acreditarea specializării

– Coordonator redactare raport de autoevaluare al Specializarii Medicina Veterinara in vederea mentinerii acreditarii ARACIS – acreditarea specializării de catre ARACIS

– Coordonator redactare raport de autoevaluare al Specializarii Medicina Veterinara in limba engleza in vederea acreditarii ARACIS. Decizia Decan FMV Bucuresti 34/09.05.2013 – acreditarea specializării

– Coordonator lucrări de diplomă elaborate de absolvenţii USAMVB – peste 200 lucrări

Informaţii suplimentare Participări la simpozioane, congrese, mese de lucru   Peste 100 de participari naţionale şi internaţionale la simpozioane, congrese, mese de lucru, dintre care, în ultimii ani:
Locul / ţaraSpecializări/calificari/participari Perioada si tematica
Trieste, Italia Congresul mondial de boli prionice, PRION 2014
Fort Collins, SUA Simpozionul Expanding Prion Horizons Universitatea de Stat din Colorado, SUA, 2013
Banff, Alberta, Canada Congresul mondial de boli prionice, PRION 2013
Amsterdam, Olanda Congresul mondial de boli prionice, PRION 2012
Montreal, Canada Congresul mondial de boli prionice, PRION 2011
Elveţia, Berna Instruire practica privind testul Idexx pentru diagnosticul EST, 2010
Copenhaga, Danemarca A 21 –a Adunare Generala a Asociaţiei Europene a unităţilor de învăţământ veterinar (EAEVE), 2008
Hanovra, Germania A 22 –a Adunare Generala a Asociaţiei Europene a unităţilor de învăţământ veterinar (EAEVE), 2009
Viena, Austria A 23 –a Adunare Generala a Asociaţiei Europene a unităţilor de învăţământ veterinar (EAEVE), 2010
Lyon, Franţa A 24 –a Adunare Generala a Asociaţiei Europene a unităţilor de învăţământ veterinar (EAEVE), 2011
Budapesta, Ungaria A 25 –a Adunare Generala a Asociaţiei Europene a unităţilor de învăţământ veterinar (EAEVE), 2012
Padova, Italia A 26 –a Adunare Generala a Asociaţiei Europene a unităţilor de învăţământ veterinar (EAEVE), 2013
Murcia, Spania A 27 –a Adunare Generala a Asociaţiei Europene a unităţilor de învăţământ veterinar (EAEVE), 2014
Genova, Italia Al 2-lea Congres Internaţional al Forumului Mediteranean de Oncologie Comparată, 2011
Cordoba, Spania Al 3-lea Congres Internaţional al Forumului Mediteranean de Oncologie Comparată, 2013
Foz do Iguacu, Brazilia A 3-a Conferinţă Globală pentru Educaţie veterinară, organizată de OIE, 2013
Havana, Cuba Congresul naţional al educaţiei din Cuba, 2014